Obchodní podmínky

Zakoupením software SupportBox potvrzuje uživatel (držitel licence na software SupportBox) i poskytovatel software SupportBox svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem software SupportBox je:
OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52

IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila licenci software SupportBox.

1. Obecné podmínky

1.1 Software SupportBox provozuje společnost OLYMPIC s.r.o., dále jen SupportBox
1.2 Zájemce, který si zakoupí licenci software SupportBox se nazývá uživatel.
1.3 Objednávka software SupportBox je závazná. Uživatel má na vyzkoušení software 14 dní zdarma.
1.4 Licence software SupportBox je platná po zvolené a zaplacené období uživatelem. Pokud uživatel neuhradí za užívání software ve lhůtě maximálně 7 dní od vypršení platnosti licence (či skončení zkušebního období) vyhrazuje si poskytovatel právo znemožnit tomuto uživateli přihlášení do jeho systému a tím také využívat software SupportBox.
1.5 V den vypršení platnosti licence bude zákazníkovi provedena platba z kreditní karty, kterou uvedl v nastavení plateb systému SupportBox. Pokud tento pokus o úhradu nebude úspěšný, bude o tom zákazník informován e-mailem. Pokud ani po 7 dnech nebude úhrada provedena, vyhrazuje si poskyovatel právo znemožnit tomuto uživateli přihlášení do jeho systému a tím také využívat software SupportBox.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1 Uživatel může požádat o ukončení platnosti jeho licence kdykoliv během její platnosti. Pokud tak učiní, bude mu přihlášení do jeho systému znemožněno.
2.2 Uživatel nesmí používat software SupportBox k činnostem, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo dobrými mravy.
2.3 Uživatel software SupportBox nesmí poškozovat dobré jméno poskytovatele.
2.4 Uživatel si nesmí objednat software SupportBox přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, tak nemá nárok na vzniklou provizi.
2.5 Uživatel je povinnen chránit své přístupové údaje k software SupportBox před zneužitím třetí stranou
2.6 Uživatel má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání požádat o zrušení své licence a bude mu vrácena plná částka zaplacené licence.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za používání systému SupportBox uživatelem, ani za obsah jím odesílaných zpráv.
3.2 Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči k přijímání e-mailových zpráv, nenese však zodpovědnost za jejich archivaci.
3.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou používáním software SupportBox.
3.4 Poskytovatel garantuje 99.5% dostupnost systému. Do dostupnosti systému se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.
3.5 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

4. Ceny

4.1 Cena měsíční licence na software SupportBox pro jednoho uživatele je 300 Kč bez DPH (363 Kč s DPH). V rámci této ceny obdrží uživatel právo využívat po dobu jednoho měsíce veškeré funkce systému SupportBox pro sebe, či svého zaměstnance.
4.2 Poskytovatel se zavazuje, že i přes rozšiřování funkčnosti software, nedojde ke zvýšení ceny o více než 30 % pro další licenční období.
4.3 Poskytovatel využívá k zajištění plateb společnost GOPAY s.r.o. a její platební bránu. Poskytovatel neukládá údaje o datech z kreditní karty na svých serverech. Tato data jsou kompletně spravována společností GOPAY s.r.o.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Uživatelé, kteří si objednali software SupportBox souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci software SupportBox, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.

Platnost od 1.1.2015