22.5. Jediná konference v ČR o zákaznické péči

Získat vstupenky

Podmínky používání služby SupportBox

Jsme společnost SupportBox s.r.o., se sídlem Brozany 136, 533 52 Staré Hradiště, IČO 274 80 381, jsme zapsaní u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 21481. 

Naše kontaktní údaje jsou:
E-mail: info@supportbox.cz
Tel. č.: + 420 778 443 348

(dále „služba“ nebo „SupportBox“).

Službu poskytujeme pomocí webového rozhraní dostupného na www.supportbox.cz a app.supportobox.cz. Naše služba je určená pro podnikatele.

Na základě objednávky mezi sebou uzavřeme smlouvu o poskytování služeb, její součástí jsou i tyto podmínky. Pokud si spolu domluvíme něco odchylně od těchto podmínek, bude mít naše dohoda přednost. 

1. Objednání služby SupportBox

 1. Naši službu poskytujeme podnikatelům. Pokud chcete využívat službu jako fyzická osoba, souhlasem s těmito podmínkami stvrzujete, že ji budete využívat v souladu s jejím zamýšleným účelem – pro vaše obchodní, podnikatelské účely – tedy nikoliv jako spotřebitel.
 2. Službu vám poskytneme na základě vámi provedené objednávky. 
 3. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku.
 4. V momentě doručení našeho potvrzení objednávky, vystavením zálohové faktury nebo přímo samotnou aktivací služby je mezi námi uzavřena smlouva.
 5. Při registraci do účtu musíte uvádět správně a pravdivě veškeré údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Vámi uvedené údaje považujeme za správné.
 6. Pokud dojde ke vzniku pochybností o tom, kdo je smluvní stranou (objednatelem), má se za smluvní stranu podnikatel, z jehož platebního účtu byla služba uhrazena. 

2. Rozsah používání SupportBox

 1. Pro vyzkoušení naší služby můžete vyzkoušet bezplatnou 14denní verzi. Po jejím skončení můžete stanovit vhodný modul (uživatelský rozsah) služby a přejít na placenou verzi. 
 2. Bezplatnou 14denní verzi může každý klient využít pouze jednou.
 3. Pro přechod na placenou verzi využijte zvolení rozsahu služby v uživatelském rozhraní: zadejte fakturační údaje a zvolte si rozsah služby. Podle vámi zvoleného rozsahu a období fakturace vám vystavíme zálohovou fakturu.
 4. Rozsah služby můžete měnit. Pokud však snížíte počet uživatelských přístupů, vezměte na vědomí, že dojde k omezení rozsahu služby a s tím k možné ztrátě dat.
 5. Službu můžete využívat po vámi zvolenou předplacenou dobu. 
 6. V případě, že dojde k vystavení zálohové faktury, u které se dostanete s úhradou do prodlení, účet vám uzamkneme. Všechno se dá ale řešit, proto nám v případě potíží neváhejte zavolat, podíváme se na to. 
 7. Službu a její funkcionality můžeme bez předchozího upozornění, zejména s ohledem na rozvoj služeb, upravovat a měnit. Pokud některé funkce v budoucnu nově zpoplatníme (nebo změníme jejich cenu), budeme vás o tom informovat. Pokud nebudete s výší ceny souhlasit, máte právo službu nebo daný rozsah ukončit.
 8. Pro používání naší služby vám udělujeme nevýhradní licenční oprávnění, ale jen v rozsahu, který je nezbytný pro vaše užívání služby v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami. Oprávnění je na období, po které máte zaplacenou službu.
 9. Při využívání služeb zahrnujících jazykové modely (AI funkce) vždy dbejte na lidský dohled a lidské posouzení vstupu i výstupu. Tyto funkce vám umožníme používat s vaším předchozím výslovným souhlasem. Prosíme o pochopení, že za “rady” a výstupy AI modulů neneseme odpovědnost.
 10. V SupportBox (po udělení vašeho souhlasu) pracujeme s AI od společnosti Microsoft Azure – v souladu s jejich podmínkami a kodexem.

3. Zakázané použití SupportBox

 1. SupportBox a jeho části nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili, zejména ne pro protiprávní účely. Pokud budete SupportBox využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je SupportBox postaven), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.
 2. Pokud vám k tomu nedáme pokyn, kromě využívání podstaty služby nesmíte k SupportBox nebo jeho částem přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje k tomuto účelu směřující). Zakázáno je také jakkoliv zasahovat do běžného provozu služby, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit infrastrukturu naší služby. 
 3. Zakazujeme šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti.
 4. Také zakazujeme provádění penetračních testů nebo analýz zranitelnosti softwarových nebo jiných našich služeb. Zakazujeme chování, které ohrožuje nebo omezuje nebo má jiný negativní vliv na stabilitu a dostupnost naší služby.
 5. Pokud nám během využívání naší služby poskytujete jakýkoliv obsah (např. osobní údaje, informace o objednávkách), máme za to, že máte právo jakýkoliv takový obsah nahrát a máte vyřešena veškerá práva třetích osob. Pokud nám tímto vaším jednáním vznikne škoda, můžeme ji po vás chtít uhradit.
 6. Na naše webové stránky, aplikaci, grafiku či další obsah se vztahují autorská práva. Jejich porušení monitorujeme a právně řešíme.
 7. AI moduly používejte eticky korektním a zákonným způsobem. Výstupy a rady vždy kriticky vyhodnoťte a nad užíváním  AI modulu vždy mějte lidský dohled. 

4. Platební podmínky

 1. Cena za poskytování SupportBox se liší podle vámi zvoleného rozsahu služby. Pro výpočet ceny můžete využít naši kalkulaci nebo si celkovou cenu snadno navolíte v uživatelském rozhraní.
 2. Závazná je cena v momentě odeslání objednávky služby, resp. v momentě prodloužení poskytování služeb. 
 3. Cenu jde uhradit bezhotovostně kartou online nebo bezhotovostním bankovním převodem.
 4. Cena je uhrazená okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Do té doby vám nemusíme využívání služby umožnit.
 5. Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad, který bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Daňový doklad vám pošleme na e-mailovu adresu, kterou jste uvedli v objednávce a bude vám přístupná i v uživatelském rozhraní.
 6. Jsme plátci DPH.

5. Ukončení služby

 1. Využívání SupportBox můžete do budoucna kdykoliv bezdůvodně ukončit, stačí se nám ozvat na e-mail: info@supportbox.cz nebo účet zrušit v uživatelském rozhraní. V případě ukončení předplacené služby ale nemáte nárok na vrácení zaplacené ceny ani její části. 
 2. Pokud budete v prodlení s úhradou platby, můžeme vám službu (a uživatelský účet) omezit nebo deaktivovat bez předchozího upozornění.
 3. Službu můžeme omezit nebo zrušit (odstoupením od smlouvy) bez nároku na vrácení zaplacené ceny, pokud:
  1. ji využíváte k protiprávním účelům nebo způsobem proti dobrým mravům,
  2. jí porušujete práva třetích osob,
  3. podstatným způsobem nebo opakovaně porušujete naše smluvní podmínky,
  4. porušujete právní předpisy,
  5. neoprávněně využijete znalost o myšlenkách a principech, konfiguraci nebo použitých metodách, na kterých je SupportBox založen. 
 4. Omezení nebo odstoupení můžeme provést ihned, bez předchozího upozornění. Odstoupení nemá vliv na vaši povinnost zaplatit cenu za službu, kterou jsme vám zčásti nebo zcela poskytli. Odstoupení také nemá vliv na vaši odpovědnost za škodu, včetně nemajetkové újmy.
 5. Poskytování služby máme právo ze závažných důvodů ukončit, a to po předchozím písemném upozornění, které vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Dáme vám o tom vědět 2 měsíce dopředu. Taková situace může nastat například v případě ukončení provozu naší služby.
 6. Po ukončení poskytování služby veškerý váš uložený obsah ponecháme v záloze po dobu 30 dnů. Na toto však není právní nárok. Pokud se pro návrat do služby nerozhodnete, obsah poté odstraníme, pokud se nedomluvíme na jiném postupu.

6. Náhrada škody

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že je vaší odpovědností a tudíž že neodpovídáme zejména za to, že:
  1. jste neměli právo do služby nahrát příslušný obsah (a to zejména z hlediska ochrany osobních údajů, vlastnického práva, autorského práva, nekalé soutěže, apod.) nebo že bude obsah zpřístupněn neoprávněným osobám; 
  2. nahraný obsah zasahuje do práv třetích osob;
  3. nahraný obsah a práce s ním je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
 2. Náš web, aplikace, služba a tedy i klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nebo v případě výpadku služeb třetích stran nebo jiných událostí, které mohou být i na naší straně. V případě těchto odstávek neodpovídáme za případné škody. Vždy je však obratem řešíme. Dbáme na to, aby naše služby běžely bez zaškobrtnutí. Pokud bychom způsobili výpadek služby po dobu delší než 6 hodin, poskytneme vám slevu v poměrné výši k předplaceným hodinám za daný měsíc. Vedle této slevy ale žádné další odškodnění platit nebudeme.
 3. O plánovaných větších odstávkách vás budeme informovat v uživatelském účtu.
 4. Fungování naší služby závisí také na správném fungování služeb a zařízení třetích stran. Toto nemůžeme ovlivnit a proto, pokud díky třetím stranám nebude řádně fungovat naše služba, neneseme za toto odpovědnost.
 5. Myslete také na to, že v případě, že obsah vašeho účtu zpřístupníte třetím osobám, může dojít k užití tohoto obsahu třetími stranami. Ani za toto nemůžeme nést odpovědnost. Držte svá data v bezpečí. 
 6. Data a obsah zálohujeme. Přesto si zálohujte data i na vlastním uložišti. Pokud vás o to požádáme, předejte nám zálohu či přístupy, abychom mohli v případě nutnosti vaše data obnovit.
 7. Pokud nám bude vaším porušením těchto podmínek způsobena škoda, zavazujete se ke spolupráci na snížení této škody a dále k odškodnění, a to včetně nemajetkové újmy.

7. Odpovědnost za vady

 1. Pokud máte za to, že služba, za které jste nám zaplatili, má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci v souladu se zákonem. Pokud je vada odstranitelná, můžete se domáhat nápravy anebo přiměřené slevy. Pokud vadu odstranit nejde, můžete chtít přiměřenou slevu. 
 2. K reklamaci, prosíme, uveďte popis závady, jakého účtu se závada týká a jak si přejete reklamaci vyřídit. Podíváme se na to.
 3. Pokud nám nahlásíte výpadky služby, máte při jejich řešení povinnost s námi komunikovat, reagovat na naše zprávy a dotazy, poskytnout nám informace a přístupy, které potřebujeme k vyřešení problému, bezodkladně, nejpozději do 2 dnů.
 4. Vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost za potíže se službou, které jsou na vaší straně. Tam patří nesprávný zásah vás nebo vámi pověřených osob, služeb třetích stran, napadení serveru, hostingu, výpadky internetu, nefunkční technické vybavení, nefunkční operační systém či program apod. 

8. Závěrem

 1. Službu poskytujeme elektronicky, a tak s vámi budeme elektronicky také komunikovat. Proto pokud bude právní řád vyžadovat některé právní jednání písemně, budeme za písemnou formu považovat i komunikaci e-mailem. Doručení nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta. Vaše oficiální e-mailová adresa je ta, která je uvedená ve vašem uživatelském profilu.
 2. Pro poskytnutí služby potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. V rámci poskytnutí našich služeb budeme také zpracovávat osobní údaje, kterých jste tzv. správci. Součástí těchto podmínek je tedy i zpracovatelská smlouva v příloze.
 3. Rozhraní a službu můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah. Pokud taková změna zahrnuje i změnu řešení na vaší straně, je pro správnou funkčnost potřeba, abyste takovou změnu aplikovali. 
 4. Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí SupportBox. O větších změnách vás budeme informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Nesouhlas se změnou můžete vyjádřit po přihlášení do rozhraní SupportBox, kde vás na změnu upozorníme. Pokud do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte nesouhlas, bude se náš vztah dále řídit novými podmínkami. Pokud dáte najevo svůj nesouhlas, po uplynutí předplacené služby bude náš smluvní vztah ukončen. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.
 5. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem. § 2389a – § 2389u občanského zákoníku nepoužijeme.
 6. Jazykem komunikace je český jazyk.
 7. Nemůžete žádná práva a nároky vůči nám bez našeho souhlasu postoupit na třetí stranu, také nejdou jednostranně započítat.
 8. Pro případné spory jsou příslušné české soudy podle sídla poskytovatele služby SupportBox.

Příloha: Zpracovatelská smlouva

Pokud je SupportBox z pohledu nařízení GDPR zpracovatelem osobních údajů, kterých jste správci, platí pro SupportBox tyto podmínky práce s daty (zpracovatelská smlouva):

 1. SupportBox může pro klienta zpracovávat osobní údaje, které jsou umístěné v SupportBox nebo ke kterým má SupportBox přístup z důvodu vývoje/zdokonalování/údržby služby pro klienta.  Jsou to nejčastěji zaměstnanecké/zákaznické/dodavatelské údaje jako jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) a údaje, které uživatelé či zákazníci klienta do SupportBox přidají. 
 2. SupportBox osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování své služby, pokud se nedomluvíme individuálně jinak. Údaje bude SupportBox pro klienta zpracovávat po dobu poskytování svých SupportBox služeb, ve kterých jsou data umístěna. Data jsou ve správě klienta a SupportBox s nimi pracuje pouze na základě jeho pokynů, případně na základě pokynů orgánů veřejné moci (na základě právních předpisů).
 3. SupportBox přijal maximálně možná technická, organizační, bezpečnostní a další opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání. 
 4. SupportBox zajistil, aby zaměstnanci a jiné osoby pověřené ke zpracování údajů zpracovávaly údaje jen v rozsahu a za účelem plnění smlouvy a podle právních předpisů. 
 5. SupportBox se zavazuje na výzvu klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaje (v rámci funkcionalit služby).
 6. SupportBox bude při plnění povinností podle nařízení GDPR postupovat s odbornou péčí.
 7. SupportBox smí do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT služeb potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely údržby, provozu a vývoje SupportBox produktů a služeb, bez dodatečného výslovného konkrétního povolení klienta. Dále je SupportBox oprávněn zapojit do zpracování dodavatele fyzických a virtuálních serverů, případně AI nástrojů nebo jiných nástrojů, s jejichž zapojením v rámci Supportboxu dáte souhlas.
 8. V případě implementace (integrace) jiné služby do SupportBox produktu nebo v případě zapojení/využívání takových nástrojů v Supportbox produktu bere klient na vědomí a souhlasí s tím, že data bude zpracovávat a za zpracování ponese odpovědnost poskytovatel takové služby (třetí strana) podle svých provozních podmínek (bude tedy další správce osobních údajů).
 9. V případě ukončení poskytování SupportBox služby, ve které jsou osobní údaje umístěné, SupportBox přestane osobní údaje aktivně zpracovávat a nejpozději po 90 dnech vymaže existující (zálohovací) kopie, pokud právní předpisy nevyžadují jejich ponechání (například z důvodu trestního řízení apod.) 
 10. SupportBox se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. SupportBox zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost SupportBox trvá i po skončení naší spolupráce.
 11. SupportBox vám poskytne možnost přiměřeného auditu pro doložení toho, že splňuje svoje povinnosti týkající se zpracování. V takovém případě je potřeba dohodnout termín auditu nejméně 30 dnů předem, audit nesmí zasahovat do provozu SupportBox a náklady, které jsou s auditem spojené, hradí klient.
 12. SupportBox je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení naší spolupráce.

Vyzkoušejte SupportBox zdarma

Vyzkoušejte 2 týdny se SupportBoxem a neplaťte ani korunu.

Registrací souhlasíte s obchodními podmínkami

Potřebujete s něčím poradit? Obraťte se na Petru Petra Novotná, Expertka na pomoc zákazníkům
+420 778 443 348
po-pá: 8:00 - 16:00